Vyhledávání zboží Informace
Zde se nacházíte: / Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy.

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.
1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.
1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost TESPO IT s.r.o. , se sídlem Písnická 752/44, 14200 Praha 4-Kamýk, identifikační číslo:24244431, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.
1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.
2.2 Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.
2.3 Pokud jste požádal(a), aby poskytování služeb začalo během lhůty pro odstoupení od smlouvy, zaplatíte nám částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy jste nás informoval(a) o odstoupení od smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným ve smlouvě.

Formulář pro odstoupení od smlouvy
(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

Adresát: TESPO IT, s.r.o.; Písnická 752/44 14200 Praha 4-Kamýk, prodej@tespo.cz; .
Internetový obchod: www.jetflash.cz;
Společnost: TESPO IT, s.r.o. Se sídlem: Písnická 752/44 14200 Praha 4-Kamýk
IČO/DIČ: 24244431/CZ24244431
E-mailová adresa: prodej@tespo.cz;
Telefonní číslo: +420 602350487
Následující údaje vyplní objednavatel:
Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží*/o poskytnutí těchto služeb*: • Datum objednání */datum obdržení * • Číslo objednávky, číslo faktury: • Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem * a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu) *
• Jméno a příjmení spotřebitele: • Adresa spotřebitele: • Email: • Telefon: V……………………………………………………………….., Dne……………………………………………………………………

______________________________________
podpis Jméno a příjmení spotřebitele

*Nehodící se škrtněte či údaje doplňte